Specialistische jeugdhulporganisaties in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland werken vanaf 1 januari 2018 met een nieuwe werkwijze. In deze werkwijze staat het hele gezin en de gezinssituatie centraal. Zo kan er nog beter maatwerk worden geleverd en sluit de hulp goed aan bij de behoeften van het kind én het gezin. Kortom, de nieuwe werkwijze zet het gezin centraal en geeft een bredere kijk op de situatie.

Wat is er veranderd?

Door de nieuwe werkwijze, zijn er een aantal veranderingen in de jeugdhulp: 

In de nieuwe werkwijze krijgt het Ouder- en Kindteam een belangrijke rol. Het Ouder- en Kindteam kijkt niet alleen naar de jeugdhulp die nodig is, maar bekijkt de hele gezinssituatie. Als professional weet u dat er vaak meerdere factoren van invloed zijn op de problemen van het kind en het gezin. Denk bijvoorbeeld aan pestgedrag op school, instabiele woonplek of schulden. Door breder naar het gezin te kijken, kunnen andere problemen gesignaleerd en aangepakt worden.

Heeft het gezin meer hulp nodig? Dan schakelt het Ouder- en Kindteam die hulp in. Bijvoorbeeld hulp op het gebied van financiën, onderwijs of specialistische jeugdhulp. 

Als (huis)arts kunt u ook specialistische hulp inschakelen voor een gezin. In dat geval bepreekt u met het gezin of het zinvol is een afspraak te maken met het Ouder- en Kindteam. Bijvoorbeeld als u het idee heeft dat er meer speelt dan alleen de vraag naar psychische hulp voor het kind. Het Ouder- en Kindteam kan dan met het gezin een perspectiefplan maken. U kunt het gezin ook rechtstreeks bij ons aanmelden via zorgdomein of ons aanmeldformulier


Een perspectiefplan voor specialistische jeugdhulp

Een belangrijk onderdeel van de jeugdhulp is het perspectiefplan. Hierin benoemt het gezin waarmee zij geholpen willen worden en welke belemmeringen en kansen er zijn. Het Ouder- en Kindteam kan het gezin hierbij helpen.  


SPIC

Het Ouder- en Kindteam stelt vervolgens een SPIC voor. SPIC staat voor: segment, profiel, intensiteits-combinatie:

  • Segment B (enkelvoudig of kortdurende specialistische hulp) of segment C (hoog complexe specialistische hulp).
  • Profiel 1-11, beschrijft de noodzakelijke ondersteuning van een gezin en de gewenste resultaten.
  • Intensiteit (perspectief – intensief – duurzaam licht – duurzaam zwaar), beschrijft de benodigde duur van het traject.

Met behulp van de SPIC, kan beter worden ingeschat welke specialistische jeugdhulporganisaties de best passende hulp kunnen bieden. De ouders en hun kind kiezen dan zelf door welke jeugdhulporganisatie zij geholpen willen worden. Zo is de kans groter dat het gezin de hulp krijgt die nodig is en het gewenste resultaat wordt bereikt.

Lees hier in welke SPIC's de Bascule hulp levert

Als het gezin voor de Bascule kiest, meldt het Ouder- en Kindteam het gezin bij ons aan met het perspectiefplan en de SPIC. Wij worden dan de zogenoemde hoofdaannemer, we zijn verantwoordelijk voor het resultaat: de doelen die het gezin wil bereiken. Ook huisartsen kunnen het gezin aanmelden. Als het een aanmelding betreft voor hoogcomplexe zorg in segment C, heeft de Bascule een perspectiefplan van het gezin nodig. Ouders kunnen dit zelf maken of daarbij hulp vragen van het Ouder- en Kindteam.

Zodra de aanmelding definitief is, brengen wij de gemeente op de hoogte. Dit is nodig, omdat zij de rekening voor jeugdhulp voor jongeren tot 18 jaar betalen. Als het gezin geen informatie wil delen met de gemeente, kunnen zij dit aangeven door de zogenoemde opt-outverklaring te ondertekenen. De hulp wordt dan gefinancierd, zonder dat gegevens gedeeld worden. 

Naar het aanmeldformulier

Na de aanmelding plannen wij een eerste gesprek. Hiervoor worden aanmelder en gezin uitgenodigd. We proberen binnen 6 weken na aanmelding te starten met de behandeling. Bij een crisisaanmelding is er geen wachttijd. Dan starten we zo snel mogelijk. Tijdens het traject krijgt het gezin bij ons zoveel mogelijk één vaste contactpersoon.

“De start met het gezin verliep soepel doordat het wijkteam hen al aardig op weg had geholpen.” 

Soms is er naast de hulp van de Bascule nog aanvullende hulp nodig. Als wij die hulp niet kunnen bieden, schakelen wij andere hulpverleners in. Dit zijn zogenoemde onderaannemers. De Bascule heeft hierover met diverse partijen afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld met SpiritArkinde Opvoedpolide Care ExpressGroei & GlunderKenter Jeudghulpde Zorgcoach en Mental Heroes.

Het kan natuurlijk ook dat u de hoofdaannemer bent en de Bascule wilt inschakelen als onderaannemer om hulp te bieden die u zelf niet in huis heeft. De Bascule heeft hierover met diverse partijen al afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld met SpiritArkinde Opvoedpolide Care Express en Kenter Jeugdhulp. Wilt u de Bascule ook inzetten als onderaannemer? Neem dan contact op met zorgcontractering@debascule.com

Lees meer over de hulp die de Bascule als onderaannemer kan bieden


U kunt jongeren tot 24 jaar aanmelden bij de Bascule. Jongeren van 18 jaar en ouder vallen onder de zorgverzekeringswet en niet meer onder jeugdhulp. Dit betekent dat de gemeente de hulp niet meer financiert, maar de zorgverzekeraar. Lees hier wat dat betekent.


Lees meer op de website Zorg om regio Amsterdam
Veelgestelde vragen over de nieuwe werkwijze in AA-ZW